کارکنان


روح الله عظیمی
- کارشناس مسئول نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

ایمیل : roo313.114@gmail.com

تلفن : 08138381139


داخلی : 396
مهدی وجدانی وحید
- کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت -
تحصیلات :

ایمیل : shaegh60@gmail.com

تلفن : 08138381139


داخلی : 396
رسول ابراهیمی
- کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

ایمیل : mansorebrahimi18@gmail.com

تلفن : 08138381139


داخلی : 396