اهمیت ارزشیابی کیفیت تدریس در دانشگاه ها

ارزشیابی یک فرایند نظام دار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات است؛ که به منظور تعیین تحقق اهداف مورد نظر انجام می­شود. نقش عمده آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه با کسب توانایی لازم جهت وظایف مربوطه در حیطه عملکردی خود است و یکی از عوامل اصلی که می تواند آموزش را از حالت ایستا به مسیری پویا تبدیل کند ارزشیابی است. ارزشیابی آموزشی می­تواند به بهبود روحیه و فعالیت شرکت کنندگان در ارزشیابی و آگاهی ایشان و نیز عامل مهمی در بهره­وری مناسب از امکانات مادی و نیروی انسانی باشد. در درهمین راستا ارزشیابی استاد عبارت است از تعیین میزان موفقیت اساتید در رسیدن به اهداف آموزشی خود و مرکز آموزشی مورد نظر. برای ارزشیابی استاد اهداف زیادی را بر شمرده اند که مهمترین آنها کمک به اساتید در جهت بهبود و اصلاح روش ها و فعالیت های آموزشی وکمک به مدیران برای تصمیم گیری های راهبردی درباره استخدام، ترفیع سالیانه، ارتقاء، انتخاب اساتید نمونه گروه ها و مانند اینهاست، بنابراین تردیدی نیست که ارزشیابی از کار اساتید اقدامی ضروری است. مطالعه در برخی دانشگاه­ها نشان می دهد در صورت عدم وجود سیستم ارزشیابی مستمر، ارتقای کیفی تدریس اساتید و ارتقای آموزش امکانپذیر نیست.

مدل های مختلفی برای ارزشیابی اعضای هیأت علمی وجود دارد که ارزشیابی توسط مسئولین (مدیر گروه و معاون آموزشی)، همکاران، دانشجویان و خودارزیابی نمونه هایی از آن است. از میان روشهای ذکر شده ارزشیابی هیأت علمی توسط دانشجویان از رایجترین مواردی است که در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به کار رفته است. مطالعات جدید نشان می دهد ترکیبی از گزینه های فوق نتایج ارزشمندی در بر خواهد داشت.

با توجه به موارد ذکر شده که اهمیت ارزشیابی را تبیین می کند و قوانین موجود، ارزشیابی در دانشگاهها از جمله دانشگاه بوعلی سینا اجباری بوده و توجه به موارد زیر برای دانشجویان عزیز لازم به نظر می رسد:

1.        محرمانه بودن ارزشیابی

2.        رعایت امانت در ارزشیابی اعضای هیأت علمی و سایر مدرسین دانشگاه

3.        توجه به زمان ارزشیابی اعضای هیأت علمی که در تقویم آموزشی دانشگاه درج شده و در بخش اطلاعیه های سامانه گلستان و سایت گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه نیز اطلاع رسانی می شود.

4.        توجه به نحوه ارزشیابی که بصورت اینترنتی در سامانه آموزش (گلستان) انجام می شود.

5.        توجه به مقررات دانشکاه که در صورت عدم ارزشیابی، دسترسی به سایر امکانات سیستم گلستان از جمله انتخاب واحد نیمسال بعد امکان پذیر نیست.