تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کاربرگ های ارزیابی اعضای هیأت علمی

عنوان فرمت دریافت فایل
کاربرگ ارزیابی اعضای هیأت علمی توسط دانشجویان دریافت فایل Word   دریافت فایل  Pdf 
کاربرگ 2/1-الف(شاخص های کمی) ارزیابی اعضای هیأت علمی توسط مدیر گروه دریافت فایل Word   دریافت فایل  Pdf 
کاربرگ 2/1-ب(شاخص های کیفی) ارزیابی اعضای هیأت علمی توسط مدیر گروه  دریافت فایل Word دریافت فایل  Pdf
کاربرگ 2/2ارزیابی اعضای هیأت علمی توسط معاون آموزشی دانشکده  دریافت فایل Word  دریافت فایل  Pdf
کاربرگ 2/1-الف(شاخص های کمی) ارزیابی مدیر گروه توسط ریاست دانشکده  دریافت فایل Word دریافت فایل  Pdf
کاربرگ 2/1-ب(شاخص های کیفی) ارزیابی مدیر گروه توسط رئیس دانشکده  دریافت فایل Word دریافت فایل  Pdf
کاربرگ 2/2ارزیابی معاون آموزشی دانشکده توسط رئیس دانشکده  دریافت فایل Word دریافت فایل  Pdf

 


کاربرگ های ثبت درخواست رشته جدید در سامانه هوشمند توسعه آموزش عالی
 
عنوان فرمت دریافت فایل
کاربرگ مدارک و اطلاعات جهت ثبت درخواست رشته جدید  دریافت فایل Word   دریافت فایل  Pdf 
جدول تخصیص درس به استاد  دریافت فایل Word   دریافت فایل  Pdf