تاریخچه:
همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهة 1360، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب وسالم بین دانشگاه­ها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتی، در هر یک از دانشگاه ها دفتری به نام « دفتر سنجش، نظارت و ارزیابی » زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید. پس از مدتی با توجه به لزوم ایجاد مدیریت برنامه­ ریزی در دانشگاه­ نام آن به « دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی آموزشی » همچنان زیر نظر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تغییر یافت و مسئولیت برنامه ریزی درسی نیز به این دفتر محول گردید. در سال 1393 با تصویب چارت جدید در هیأت امنای دانشگاه، « گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه » زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه و در حیطه فعالیت های وسیع تری شکل گرفت. اهم وظایف گروه نظارت و ارزیابی به شرح ذیل می باشد

·         اجرای مصوبات و دستورالعمل­های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

·         جمع­ آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده­ها و دسته­بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.

·         همکاری با گروه­ های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

·         تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوی تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نیمسال.

·         ارزیابی ارتقاء کمیت و کیفیت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان کارایی برنامه­ ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص ­های تعیین شده.

·         ...

در حال حاضر تشکیلات اداری گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه بوعلی سینا مشتمل بر شورای نظارت و ارزیابی و دفتر نظارت و ارزیابی، با حضور رئیس گروه نظارت و ارزیابی و کارسناش گروه نظارت و ارزیابی به وظایف خود عمل می کند.

 

مدیران نظارت و ارزیابی از بدو تأسیس تاکنون

                               

 

نام و نام خانوادگی
 

مرتبه علمی در زمان تصدی دوران تصدی
منصور خوشخویی استادیار از بدو تاسیس تا سال 1379
علی اصغر سپاهی گرو استادیار 1385 - 1379
محمود تعجبی مربی 1389 - 1385
سعید سهیلی استاد 1395 - 1389
احمد رضوانی مفرد استادیار 1396 - 1395
محمدرضا یوسف زاده چوسری استادیار 1397  1396
افشین افضلی استادیار 1402 - 1397
هاشم مظاهری دانشیار آذر1402 تا کنون