رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت


دکتر هاشم مظاهری
- سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت -
تحصیلات : دانشیار مهندسی مکانیک

ایمیل :

تلفن : 08131401064


داخلی : 1064