رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت


دکتر افشین افضلی
- رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت -
تحصیلات : دکتری تخصصی سنجش و اندازه گیری

ایمیل : afzali.afshin@basu.ac.ir

تلفن : 08138381139


داخلی : 396