English | العربیهمشاهده همه
 
مشاهده همه
1398/04/18
کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پژوهشی برگزار شد.
گارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات پژوهشی با حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه ر...
1398/04/12
ثبت نام در کارگاه آموزشی قوانین و مقررات پژوهشی
دومین جلسه از کارگاه های آموزشی قوانین و مقررات با عنوان قوانین و مقررا پژوهشی
1398/04/05
گارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات جذب، آموزشی و پژوهشی برگز...
گارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات جذب، آموزشی و پژوهشی با حضور اعضاي هيأت ...
1397/11/02
قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي كه در كارگاه ارزشيابي و سنجش علم ...
به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي كه در كارگاه ارزشيابي و سنجش علم و پژوهش ثبت نام ...
1397/10/26
تغيير محل برگزاري كارگاه تحليل داده هاي متنني با نرم افزار MAXQDA
كارگاه تحليل داده هاي متني با نرم افزار MAXQDA در كارگاه كامپيوتر دانشكده اقتصاد...
1397/10/18
كارگاه آموزشي هنر شاد زيستن برگزار شد.
كارگاه آموزشي هنر شاد زيستن با حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه برگزار گرديد.
1397/04/03
فايل هاي كارگاه تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيوني با نرم افزار R
قابل توجه شركت كنندگان در كارگاه تجزيه و تحليل مدل هاي رگرسيوني با نرم افزار R
 
ثبت نام در كارگاه هاي طرح دانش افزايي اعضاي عيات علمي
كارگاه هاي آموزشي طرح دانش افزايي و توانمند سازي اعضاي هيات علم...
قابل توجه شركت كنندگان در مجموعه كارگاه هاي كاربرد آمار در پ...
جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، به دفتر نظارت،‌ ارزيابي و...
اطلاعيه ثبت نام در كارگاه هاي طرح دانش افزايي و توانمندسازي ...
كارگاه هاي آموزشي كاربرد آمار در تحقيق و پژوهش
ثبت نام در كارگاه هاي آموزشي ويژه دهه سرآمدي آموزش
كارگاه هاي آموزشي طرح دانش افزايي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي...
قابل توجه شركت كنندگان در كارگاه هاي طرح دانش افزايي و توانم...
جهت دريافت گواهي شركت در كارگاه، به دفتر نظارت،‌ارزيابي و ...
قابل توجه مدرسين محترم حق التدريس دانشگاه
برگزاري كارگاه هاي روش ها و فنون تدريس و شيوه هاي ارزشيابي (ويژ...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند