پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

شرح وظايف گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه:

·       اجراي مصوبات و دستور العمل هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي.

·       جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز در چارچوب مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و تجزيه و تحليل داده ها و دسته بندي اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي.

·       همكاري با گروه هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

·       تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارائه آن به رياست دانشگاه جهت انعكاس به وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري در پايان هر نيمسال تحصيلي.

·       ارزيابي ارتقاء كميت و كيفيت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارائي برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده.

·       جمع آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و... در دانشگاه.

·       ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزيابي و گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.

·       ارزيابي روش تدريس اعضاي هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرم هاي پرسشنامه توسط دانشجويان و نظر خواهي از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.

·       بررسي و تصويب طرحهاي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه.

·       بررسي وضعيت آموزشي و رفاهي اعضاء آموزشي دانشگاه و يافتن شاخصها و عوامل تأثير گذار بر كيفيت آموزش.

·       بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروههاي آموزشي، دانشكده ها و واحدهاي دانشگاهي و ارائه گزارش به معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.

·       بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش و پرورش در دانشگاه و ارائه طرحهاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزش و پژوهش دانشگاه.

·       ارتباط با دانشگاههاي معتبر جهان و كسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت و ارزيابي آموزش و استفاده بهينه از آن.

·       نظارت و ارزيابي منظم فعاليتهاي مديران با هماهنگي و همكاري معاونت هاي ذي ربط.

·       برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي،‌ مديران و كارشناسان ذي ربط دانشگاه در جهت ارتقاي عملكرد آموزشي،‌ پژوهشي،‌ فرهنگي، اجرايي و... و مديريت آموزشي دانشگاه با هماهنگي معاونت هاي مربوط.

·       انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه هاي درسي آموزشي و ارائه پيشنهاد به معاونت هاي آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي و فناوري دانشگاه.

·       تهيه آئين نامه و دستورالعملهاي لازم در زمينه مربوط.

·       نظارت بر نحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه.

·       نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به رياست دانشگاه و يا معاونت هاي ذي ربط.

·       انجام كليه امور محوله در زمينه نظارت و ارزيابي از طرف رياست دانشگاه.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند