کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مهدی وجدانی وحید
ایمیل:  shaegh60@gmail.com
تلفن:  08138381139
تلفن داخلي:  396
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا،سازملن مرکزی، دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند