دكتر افشین افضلی
رئیس گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
روح الله عظيمي
كارشناس مسئول گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
مهدی وجدانی وحید
کارشناس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند