تاريخچه < درباره ما

تاريخچه:
همزمان با تشكيل شوراي نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در اواخر دهة 1360، به منظور كمك به اجراي مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب وسالم بين دانشگاه­ها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتي، در هر يك از دانشگاه ها دفتري به نام « دفتر سنجش، نظارت و ارزيابي » زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل گرديد. پس از مدتي با توجه به لزوم ايجاد مديريت برنامه­ ريزي در دانشگاه­ نام آن به « دفتر برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي آموزشي » همچنان زير نظر معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه تغيير يافت و مسئوليت برنامه ريزي درسي نيز به اين دفتر محول گرديد. در سال 1393 با تصویب چارت جديد در هیأت امنای دانشگاه، « گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه » زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه و در حیطه فعالیت های وسیع تری شكل گرفت. اهم وظايف گروه نظارت و ارزيابي به شرح ذيل مي باشد

·         اجراي مصوبات و دستورالعمل­هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي.

·         جمع­ آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در چارچوب مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي و تجزيه و تحليل داده­ها و دسته­بندي اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي.

·         همكاري با گروه­ هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

·         تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارائه آن به رياست دانشگاه جهت انعكاس به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پايان هر نيمسال.

·         ارزيابي ارتقاء كميت و كيفيت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارايي برنامه­ ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص ­هاي تعيين شده.

·         ...

در حال حاضر تشكيلات اداري گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه بوعلي سينا مشتمل بر شوراي نظارت و ارزيابي و دفتر نظارت و ارزيابي، با حضور رئيس گروه نظارت و ارزيابي و كارسناش گروه نظارت و ارزيابي به وظايف خود عمل مي كند.

 

مديران نظارت و ارزيابي از بدو تأسيس تاكنون

                               
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند