کارگاه های در حال ثبت نام:

توضیحات :

اعضای محترم هیأت علمی و مدیران محترم گروه های آموزشی می توانند کارگاه های تخصصی درخواستی خود را (درصورت نیاز با ذکر مدرس کارگاه) به دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیشنهاد نمایند.

Text to Identify