اهميت ارزشيابي كيفيت تدريس در دانشگاه ها

ارزشيابي يك فرايند نظام دار براي جمع آوري، تحليل و تفسير اطلاعات است؛ كه به منظور تعيين تحقق اهداف مورد نظر انجام مي­شود. نقش عمده آموزش عالي، تربيت نيروي انساني متخصص و مورد نياز جامعه با كسب توانايي لازم جهت وظايف مربوطه در حيطه عملكردي خود است و يكي از عوامل اصلي كه مي تواند آموزش را از حالت ايستا به مسيري پويا تبدیل کند ارزشيابي است. ارزشيابي آموزشي مي­تواند به بهبود روحيه و فعاليت شركت كنندگان در ارزشيابي و آگاهي ايشان و نيز عامل مهمی در بهره­وری مناسب از امكانات مادي و نیروی انسانی باشد. در درهمين راستا ارزشيابي استاد عبارت است از تعيين ميزان موفقيت اساتید در رسيدن به اهداف آموزشي خود و مرکز آموزشی مورد نظر. براي ارزشيابي استاد اهداف زيادي را بر شمرده اند كه مهمترين آنها كمك به اساتید در جهت بهبود و اصلاح روش ها و فعاليت هاي آموزشي وكمك به مديران براي تصميم گيري هاي راهبردی درباره استخدام، ترفيع ساليانه، ارتقاء، انتخاب اساتيد نمونه گروه ها و مانند اينهاست، بنابراين ترديدي نيست كه ارزشيابي از كار اساتید اقدامي ضروري است. مطالعه در برخي دانشگاه­ها نشان می دهد در صورت عدم وجود سیستم ارزشیابی مستمر، ارتقای کیفی تدریس اساتید و ارتقای آموزش امکانپذیر نيست.

مدل هاي مختلفي براي ارزشيابي اعضاي هيأت علمي وجود دارد كه ارزشيابي توسط مسئولين (مدير گروه و معاون آموزشي)، همكاران، دانشجويان و خودارزيابي نمونه هايي از آن است. از ميان روشهاي ذكر شده ارزشيابي هيأت علمي توسط دانشجويان از رايجترين مواردي است كه در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي به كار رفته است. مطالعات جدید نشان می دهد ترکیبی از گزینه های فوق نتایج ارزشمندی در بر خواهد داشت.

با توجه به موارد ذكر شده كه اهميت ارزشيابي را تبيين مي كند و قوانين موجود، ارزشيابي در دانشگاهها از جمله دانشگاه بوعلي سينا اجباري بوده و توجه به موارد زير براي دانشجويان عزيز لازم به نظر مي رسد:

1.        محرمانه بودن ارزشيابي

2.        رعايت امانت در ارزشيابي اعضاي هيأت علمي و ساير مدرسين دانشگاه

3.        توجه به زمان ارزشيابي اعضاي هيأت علمي كه در تقويم آموزشي دانشگاه درج شده و در بخش اطلاعيه هاي سامانه گلستان و سايت گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه نيز اطلاع رساني مي شود.

4.        توجه به نحوه ارزشيابي كه بصورت اينترنتي در سامانه آموزش (گلستان) انجام مي شود.

5.        توجه به مقررات دانشكاه كه در صورت عدم ارزشيابي، دسترسي به ساير امكانات سيستم گلستان از جمله انتخاب واحد نيمسال بعد امكان پذير نيست.

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند