كاربرگ هاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي

عنوان فرمت دريافت فايل
كاربرگ ارزيابي اعضاي هيأت علمي توسط دانشجويان دريافت فايل Word   دريافت فايل  Pdf 
كاربرگ 2/1-الف(شاخص هاي كمي) ارزيابي اعضاي هيأت علمي توسط مدير گروه دريافت فايل Word   دريافت فايل  Pdf 
كاربرگ 2/1-ب(شاخص هاي كيفي) ارزيابي اعضاي هيأت علمي توسط مدير گروه  دريافت فايل Word دريافت فايل  Pdf
كاربرگ 2/2ارزيابي اعضاي هيأت علمي توسط معاون آموزشي دانشكده  دريافت فايل Word  دريافت فايل  Pdf
كاربرگ 2/1-الف(شاخص هاي كمي) ارزيابي مدير گروه توسط رياست دانشكده  دريافت فايل Word دريافت فايل  Pdf
كاربرگ 2/1-ب(شاخص هاي كيفي) ارزيابي مدير گروه توسط رئيس دانشكده  دريافت فايل Word دريافت فايل  Pdf
كاربرگ 2/2ارزيابي معاون آموزشي دانشكده توسط رئيس دانشكده  دريافت فايل Word دريافت فايل  Pdf


كاربرگ هاي ثبت درخواست رشته جديد در سامانه هوشمند توسعه آموزش عالي

عنوان فرمت دريافت فايل
كاربرگ مدارك و اطلاعات جهت ثبت درخواست رشته جديد  دريافت فايل Word   دريافت فايل  Pdf 
جدول تخصيص درس به استاد  دريافت فايل Word   دريافت فايل  Pdf 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند