اطلاعيه گروه ‌نظارت و ارزيابي دانشگاه در خصوص تكميل كاربرگهاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي در نيمسال 942

 
کد خبر: 5792    1395/08/24

قابل توجه رؤساي محترم دانشكده ها، معاونين محترم آموزشي دانشكده ها و مديران محترم گروه­هاي آموزشي كه تا كنون كاربرگهاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي مربوط را تكميل ننموده اند.

خواهشمند است با توجه به حساسيت محاسبه امتيازات بندهاي 1و2 ماده 2 آيين نامه ارتقاء جهت ارتقاء مرتبه علمي، ‌تبديل وضعيت استخدامي و ... حداكثر تا پايان ماه جاري ( يكشنبه 30 آبان ) كاربرگهاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي مربوط را به شرح زير تكميل و به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ارسال فرماييد.

مديران گروه:

 كاربرگ 1/2 الف(شاخص هاي كمي) در سامانه گلستان از مسير ارزشيابي/نظر سنجي/پاسخگويي افراد به سؤالات نظر سنجي و كاربرگ 1/2ب(شاخص هاي كيفي) بصورت دستي توسط مدير گروه تكميل و پس از تأييد و امضاي معاون آموزشي دانشكده به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ارسال گردد.

معاون آموزشي دانشكده:

 كاربرگ 2/2 در سامانه گلستان از مسير ارزشيابي/نظر سنجي/پاسخگويي افراد به سؤالات نظر سنجي  براي كليه اعضاي هيأت علمي دانشكده توسط معاون آموزشي دانشكده تكميل مي­گردد.

رياست دانشكده:

كاربرگ1/2 الف(شاخص­هاي كمي) براي ارزيابي مديران گروه و كاربرگ 2/2 براي ارزيابي معاون آموزشي دانشكده در سامانه گلستان از مسير ارزشيابي/نظر سنجي/پاسخگويي افراد به سؤالات نظر سنجي و كاربرگ 1/2 ب(شاخص­هاي كيفي) براي ارزيابي مديران گروه بصورت دستي توسط رئيس دانشكده تكميل و به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه ارسال ­گردد.

 

جهت دريافت كاربرگ هاي ارزيابي مورد نياز به وب سايت گروه نظارت و ارزيابي به آدرس evg.basu.ac.ir مراجعه نماييد 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند