رئيس گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه

دكتر احمد رضواني مفرد
تحصیلات:  دكتري تخصصي فقه و مباني حقوق اسلامي
مرتبه علمی:  استاديار
ایمیل:  a.rezvanimofrad@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/rezvanimofrad
تلفن:  08138381139
تلفن داخلي:  396
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند