دكتر محمدرضا يوسف زاده
سرپرست گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
روح الله عظيمي
كارشناس گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند